Celem praktycznej nauki zawodu w CKZ jest przygotowanie ucznia lub słuchacza do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej dla zawodu. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana jako zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów lub słuchaczy na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu.

Zajęcia praktyczne w CKZ organizowane są dla uczniów lub słuchaczy pod kątem:

 • opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie
 • zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy
 • przygotowania do zdania egzaminu zawodowego praktycznego potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie

Zajęcia praktyczne w CKZ realizowane są  według opracowanego programu nauczania dla danego zawodu uwzględniając:  

 • specyfikę nauczanego zawodu
 • warunki realizacji zajęć w specjalistycznych pracowniach ukierunkowanych zawodowo
 • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie prac wzbronionych młodocianym,
 • warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu
 • współpracę z lokalnymi pracodawcami

Zajęcia praktyczne w CKZ odbywają się w pracowniach praktycznej nauki zawodu a specyfika pracy wymaga od nauczycieli:

 • przygotowania uczniów lub słuchaczy do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 • przestrzegania przepisów dotyczących działalności produkcyjnej i nadzorowania wykonywanych przez uczniów lub słuchaczy prac zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • używania zgodnego z przepisami bhp ubrania roboczego, odzieży ochronnej, sprzętu, narzędzi, specjalistycznego oprogramowania oraz maszyn,
 • szkolenia uczniów lub słuchaczy w zakresie szczegółowych przepisów i zasad bhp wraz z uzyskaniem pisemnego potwierdzenia jego odbycia tzw. instruktażu stanowiskowego

Centrum Kształcenia Zawodowego organizuje i przeprowadza egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z części praktycznej dla kwalifikacji:

 • BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
 • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych