Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr14/ 2020 roku

 1. Wszystkie zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego wymagające bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze słuchaczami od dnia 24 października 2020 do odwołania prowadzone są trybie zdalnym.
 2. Zajęcia praktyczne niemożliwe do zrealizowania w sposób zdalny planuje się po zakończeniu czasowego ograniczenia placówki zgodnie z zaleceniami
 3. Do zajęć prowadzonych przez nauczyciela bezpośrednio ze słuchaczami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zalicza się:
  • komunikowanie się na odległość poprzez platformę Moodle, prowadzenie korespondencji mailowej lub za pośrednictwem innych dostępnych form komunikowania się na odległość
  • prowadzenie zajęć on-line za pomocą dostępnych form komunikacji on–line za pomocą platformy TEAMS, itp
  • rozmowy ze słuchaczami na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym;
  • prowadzenie wideokonferencji/webinariów i innych form komunikowania się on - line,
  • prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych w czasie zajęć wyznaczonych w planie zajęć,
  • komunikatory internetowe i inne narzędzia on – line Discord, które prowadzący uznają za efektywne,
  • nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej   (zwłaszcza   platforma   edukacyjna   epodreczniki.pl),   Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.
 4. Wicedyrektor zobowiązany jest we współpracy z nauczycielami poszczególnych zajęć dydaktycznych oraz trenerami do ustalenia:
  • zakresu treści przedmiotowych przeznaczonych do realizacji w sposób zdalny na platformie Moodle dla poszczególnych kursów,
  • technologii informacyjno – komunikacyjnych wykorzystywanych przez nauczycieli do prowadzenia zajęć oraz źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć,
  • zasad komunikowania się nauczyciela/trenera ze słuchaczami,
  • sposobów potwierdzania uczestnictwa słuchaczy na zajęciach,
  • zasad monitorowania i sprawdzania wiedzy słuchacza oraz sposobów informowania słuchacza o postępach w nauce,
  • sposobów zaliczania poszczególnych przedmiotów ujętych w ramowym planie kursu,
  • sposobu dokumentowania prowadzonych w systemie zdalnym zajęć,
 5. Ponadto Wicedyrektor zobowiązany jest do:
  • opracowania harmonogramu zajęć realizowanych w sposób zdalny i umieszczenie go  na stronie internetowej Centrum – ckpiu.pl – Nauka – Kursy i Szkolenia – Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – Plan zajęć
  • monitorowania aktywności nauczycieli podczas nauczania zdalnego,
  • rozliczanie godzin pracy nauczycieli i kontrolę składanych przez nich sprawozdań z nauki zdalnej,
  • koordynowania pracy nauczycieli i trenerów oraz działań związanych z informowaniem słuchaczy o zasadach nauczania zdalnego i jego organizacji,
  • zamieszczania istotnych informacji o organizacji nauczania na kursie na stronie internetowej Centrum
 6. Sposób prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, o którym mowa w 3 określają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia   dydaktyczne,   uwzględniając   możliwości   kontaktowania   się   ze   słuchaczami i przekazywania materiałów do opracowania (zadania, testy, karty pracy, nagrania, itp.) poprzez:
  1. platformę e – learningową Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku – Moodle,
  2. komunikatory internetowe i inne narzędzia on–line, które prowadzący uznają za efektywne (np. platforma TEAMS, )
 7. Uwzględniając możliwości techniczne i organizacyjne zaleca się:
  • przekazywanie słuchaczom pełnych informacji organizacyjnych dotyczących danego przedmiotu,
  • informowanie słuchaczy o celach zajęć,
  • zamieszczanie materiałów dydaktycznych związanych z realizacją przedmiotu z pełną informacją dotyczącą ich wykorzystania w procesie nauczania,
  • zamieszczanie filmów edukacyjnych  związanych  z  realizacją  danych  zajęć  dydaktycznych  poprzez udostępnienie słuchaczom linków do filmów,
  • udzielanie słuchaczom instruktaży do ćwiczeń praktycznych
 8. Nauczyciele mogą modyfikować program nauczania przyjęty w Centrum w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć w trybie Dokonane modyfikacje należy uzgodnić z Wicedyrektorem Centrum
 9. Zmodyfikowany zakres treści nauczania do zrealizowania z poszczególnych przedmiotów zatwierdza Dyrektor na podstawie opracowań poszczególnych
 10. W okresie ograniczenia funkcjonowania placówki egzaminy końcowe z przedmiotów ujętych w planie ramowym kursu odbywają się w sposób
 11. Słuchacz kwalifikacyjnego  kursu   zawodowego,   który   nie   przystąpił   do   egzaminu   końcowego w wyznaczonym terminie zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym uzgodnionym z nauczycielem prowadzącym, jednak nie później niż termin zakończenia wszystkich zajęć dydaktycznych na danym
 12. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest zrealizowanie i zaliczenie treści przedmiotu poprzez platformę Moodle treści przedmiotowych zamieszczonych przez nauczyciela danego przedmiotu na platformie Moodle.
 13. Obowiązki nauczyciela:
  • zapoznanie słuchaczy z zasadami prowadzenia procesu dydaktycznego w systemie zdalnym oraz bieżącego informowania słuchaczy o efektach nauczania oraz aktywności w nauce zdalnej w sposób umożliwiający potwierdzenie otrzymania informacji,
  • ustalenie z Wicedyrektorem Centrum sposobów wykorzystywanych do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, sposobów sprawdzania efektów kształcenia, konieczność modyfikacji programu nauczania,
  • przekazywanie słuchaczom przed każdymi zajęciami poprzez platformę Moodle: materiałów dydaktycznych, zadań do wykonania, planowanych zadań sprawdzających wiedzę z realizacji zajęć w trybie zdalnym, terminów wykonania zadań,
  • prowadzenie zajęć on  –  line  zgodnie  z  harmonogramem    ustalonym  ze  słuchaczami  i  uzgodnionym z Wicedyrektorem Centrum,
  • udzielanie informacji zwrotnych słuchaczom w zakresie prowadzonego przedmiotu, w przypadku zgłaszania pytań i wątpliwości,
  • odnotowywanie frekwencji słuchaczy na podstawie ich aktywności i wykonywanych przez niego zadań
  • regularne odczytywanie wiadomości wysyłanych przez przełożonych poprzez e - maila, wiadomość sms oraz poprzez komunikatory internetowe i w razie potrzeby bezzwłoczne udzielenia odpowiedzi na informacje,
  • dokumentowanie realizowanych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez wpis tematu zajęć, prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji zrealizowanych tematów z nauki zdalnej wraz z liczbą zrealizowanych godzin dydaktycznych, wykazem przekazanych materiałów oraz wykaz materiałów potwierdzających weryfikację efektów uczenia się (testów, zadań, wypełnionych kart pracy, ). Ewidencje i wykazy należy przechowywać do zakończenia zajęć na kursie.
  • przekazanie raz w miesiącu Wicedyrektorowi zestawienia zrealizowanych zajęć prowadzonych w sposób zdalny nie później niż do końca danego miesiąca wraz ze sprawozdaniem o sposobie realizacji zajęć w trybie zdalnym, zgodnie ze wzorem ustalonym przez Wicedyrektora Sprawozdanie powinno zawierać zestawienie poszczególnych zajęć, daty i godziny zrealizowanych zajęć, informację o frekwencji słuchaczy (w przypadku zajęć on - line), wskazanie zakresu treści nauczania z podstawy programowej oraz wykaz narzędzi oraz zasobów internetowych, które wykorzystano do realizacji zajęć w sposób zdalny
  • przestrzeganie ochrony danych osobowych słuchaczy i innych uczestników procesu dydaktycznego,
  • monitorowanie aktywności słuchaczy na zajęciach i motywowanie ich do pracy,
 14. Obowiązki słuchacza:
  • aktywne uczestnictwo w procesie edukacyjnym w systemie zdalnym poprzez wykonywanie i odsyłanie zadanych prac w terminie określonym przez nauczyciela, terminowe zapoznawanie się z przekazanymi materiałami,
  • informowanie nauczyciela o każdej sytuacji uniemożliwiającej uczestnictwo w zdalnym kształceniu
 15. Słuchacze mogą korzystać z materiałów przekazanych im przez nauczycieli wyłącznie na potrzeby użytku Zabrania się rozpowszechniania, opracowywania, publicznego udostępniania materiałów dydaktycznych, w tym audiowizualnych i linków do tych materiałów. Niedozwolone jest również upowszechnianie wizerunku nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne pod rygorem kary przewidzianej w Statucie Centrum.
 16. Nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy i w każdej chwili może zostać wezwany przez Dyrektora do placówki. Dopuszcza się pracę w siedzibie Centrum w pracowni dydaktycznej pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia tego faktu z dyrektorem
 17. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami.
 18. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy z zachowaniem drogi służbowej.
 19. Dyrektor Centrum pełni dyżur w każdą środę godzinach 00 – 11.00. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript./ tel. 876217878 /kom. 600 50 50 59
 20. W sprawach administracyjnych należy kontaktować się elektronicznie z sekretariatem Centrum pod adresem - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 21. Niniejszy dokument stanowi informację dla nauczycieli oraz słuchaczy o zasadach nauczania na odległość.

Marta Obrycka
dyrektor CKZ