Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku z dnia 24 października 2020 r.

Zasady organizacji i prowadzenia nauczania na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Centrum
jako formy prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku

 1. Wszystkie zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu nauczyciela ze słuchaczami zajęcia dydaktyczne prowadzone w Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Ełku od 26 października do odwołania prowadzone są trybie zdalnym.
 2. Zajęcia w trybie zdalnym to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia – w formie ustalonej przez dyrektora w porozumieniu z nauczycielami i po poinformowaniu rodziców ucznia o sposobie realizacji zajęć.
 3. Wicedyrektor zobowiązany jest we współpracy z nauczycielami poszczególnych zajęć dydaktycznych ustalić:
  1. Tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć, możliwości psychofizyczne ucznia,
  2. technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywanych przez nauczycieli do prowadzenia zajęć oraz źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć
  3. potrzebę modyfikacji programów nauczania oraz dokonać ich modyfikacji
  4. sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności
  5. sposoby monitorowana i sprawdzana wiedzy słuchaczy oraz postępy w nauce
  6. formy kontaktu oraz konsultacji nauczyciela z rodzicami i słuchaczami
 4. Ponadto Wicedyrektor zobowiązany jest:
  1. uwzględnić w nauczaniu zdalnym zasady bezpiecznego korzystania przez słuchaczy z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną tj. aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju słuchaczy, a także sytuację rodzinną słuchaczy,
  2. do informowania rodziców słuchaczy o ich aktywności w trakcie zdalnej nauki oraz efektach nauczania za pośrednictwem wychowawcy szkoły macierzystej poprzez e-dziennik
  3. Koordynowania działania związanego z informowaniem rodziców o zasadach nauczania zdalnego i udzielanie porad i konsultacji rodzicom i uczniom
  4. Monitorowania aktywności nauczycieli na platformie Moodle
  5. Zamieszczania istotnych informacji dotyczących organizacji nauczania zdalnego na stronie internetowej Centrum
 5. Wychowawca klasy zobowiązany jest do zapoznania słuchaczy i rodziców z zasadami prowadzenia procesu dydaktycznego w systemie zdalnym oraz bieżącego informowania rodziców i słuchaczy o efektach nauczania oraz aktywności w nauce zdalnej w sposób ustalony z Wicedyrektorem umożliwiający potwierdzenie otrzymania informacji.
 6. Pedagog szkolny zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy zobowiązany jest do informowania rodziców uczniów o ich aktywności w trakcie zdanej nauki, koordynowania działań związanych z informowaniem rodziców o zasadach nauczania zdalnego i udzielania porad i konsultacji rodzicom i słuchaczom.
 7. Sposób prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, o którym mowa w 1 określają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia dydaktyczne, uwzględniając możliwości kontaktowania się ze słuchaczami i przekazywania materiałów do opracowania (zadania, testy, karty pracy, nagrania, itp.) poprzez:
  1. platformę e-learningową Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku – Moodle
  2. komunikatory internetowe i inne narzędzia on – Line (Discord), które prowadzący uznają za efektywne
  3. nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.
 8. Uwzględniając możliwości techniczne i organizacyjne zaleca się:
  1. przekazywanie słuchaczom pełnych informacji organizacyjnych dotyczących danego przedmiotu
  2. zamieszczenie filmów edukacyjnych związanych z realizacją danych zajęć dydaktycznych poprzez udostępnienie słuchaczom linków do filmów.
 9. Nauczyciele mogą modyfikować program nauczania przyjęty w szkole w zakresie niezbędnych do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym. Dokonane modyfikacje nalezy uwzgodnić z Wicedyrektorem Centrum.
 10. Obowiązki nauczyciela:
  1. skonsultowanie z Wicedyrektorem sposób prowadzenia zajęć w trybie zdalnym (formy kształcenia, sposoby sprawdzania efektów kształcenia, modyfikacje programu nauczania, itp.
  2. przekazanie słuchaczom materiałów dydaktycznych najpóźniej w dniu zajęć przewidzianych w ustalonym planie zajęć
  3. niezwłoczne udzielanie konsultacji indywidualnych w przypadku zgłaszania pytań i wątpliwości przez słuchacza
  4. prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji zrealizowanych tematów, liczby godzin dydaktycznych, przekazanych materiałów, materiałów potwierdzających weryfikację efektów uczenia się (testów, zadań, wypełnionych kart pracy, ). Ewidencje należy przechowywać do zakończenia etapu kształcenia w danej klasie
  5. przekazanie do Wicedyrektora po zakończeniu realizacji zajęć sprawozdania o sposobie realizacji zajęć w trybie zdalnym, zgodnie ze wzorem i terminie ustalonym przez Wicedyrektora Centrum, stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.
  6. zachowanie ochrony danych osobowych słuchaczy i innych uczestników procesu dydaktycznego.
 11. Obowiązki słuchacza:
  1. aktywne uczestnictwo w procesie edukacyjnym w systemie zdalnym poprzez wykonywanie i odsyłanie zadanych prac w terminie określonym przez nauczyciela, terminowe zapoznawanie się z przekazywanymi materiałami, uczestnictwo w dyskusjach z nauczycielem
  2. informowanie Wychowawcy kalsy o każdej sytuacji uniemożliwiającej uczestnictwo w zdalnym kształceniu.
 12. Słuchacze mogą korzystać z materiałów przekazanych im przez nauczycieli wyłącznie na potrzeby użytku Zabrania się rozpowszechniania, opracowywania, publicznego udostępniania materiałów dydaktycznych, w tym audiowizualnych i linków do tych materiałów. Niedozwolone jest również upowszechnianie wizerunku nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne pod rygorem kary przewidzianej w Statucie Szkoły.
 13. Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami.
 14. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy z zachowaniem drogi służbowej.
 15. Dyrektor Centrum pełni dyżur w w każdą środę godzinach 08:00 - 11.00. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel. +48 87 621 78 78, kom. +48 600 50 50 59
 16. W sprawach administracyjnych (wydawanie zaświadczeń, legitymacji, użyczenie sprzętu komputerowego, itp.) należy kontaktować się elektronicznie z sekretariatem Centrum. adres do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 17. Niniejszy dokument stanowi informację dla nauczycieli, uczniów i rodziców o zasadach nauczania na odległość.

Marta Obrycka – dyrektor CKZ