Celem praktycznej nauki zawodu w CKZ jest przygotowanie ucznia lub słuchacza do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej dla zawodu. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana jako zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów lub słuchaczy na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu.

Praktyczna nauka zawodu kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowych a świadectwo z ich uzyskania honorowane jest w całej Polsce i krajach UE. Zajęcia praktyczne w CKZ organizowane są dla uczniów lub słuchaczy pod kątem:

 • opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie;
 • zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Zajęcia praktyczne w CKZ prowadzone są przy podziale klas na grupy a liczba uczniów w grupie umożliwia realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględnia:

 • specyfikę nauczanego zawodu;
 • specjalistyczne pracownie ukierunkowane zawodowo;
 • przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie prac wzbronionym młodocianym;
 • warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.

Zajęcia praktyczne w CKZ odbywają się w pracowniach praktycznej nauki zawodu a specyfika pracy nauczycieli wymaga:

 • przygotowania uczniów lub słuchaczy do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 • przestrzegania przepisów dotyczących działalności produkcyjnej i nadzorowania wykonywanych przez uczniów lub słuchaczy prac zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • używania zgodnego z przepisami bhp ubrania roboczego, odzieży ochronnej;
 • odbywania zajęć zgodnie z harmonogramem;
 • przeszkolenia uczniów lub słuchaczy - instruktaż stanowiskowy - w zakresie szczegółowych przepisów i zasad bhp wraz z uzyskaniem pisemnego potwierdzenia jego odbycia.

W Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzone są zajęcia dodatkowe z zajęć praktycznych dla uczniów zainteresowanych budową, konstruowaniem pojazdów samochodowych w pracowni diagnostyki i naprawy pojazdów, na które uczęszczają uczniowie klas o specjalnościach samochodowych. Zajęcia dodatkowe pod nazwą „Spotkania młodych konstruktorów” prowadzone są 4 godziny tygodniowo. Z kolei w pracowni budowlanej prowadzone są zajęcia dodatkowe dla klas o specjalności budowlanych. Zajęcia dodatkowe pod nazwą „Nowoczesne wykończenie wnętrz” prowadzone są 2 godziny tygodniowo. 

Centrum Kształcenia Zawodowego organizuje i przeprowadza egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z części praktycznej dla kwalifikacji:

 • B.2 - Wykonywanie robót drogowych;
 • B.5 - Montaż systemów suchej zabudowy;
 • B.6 - Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich;
 • B.7 - Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych;
 • B.8 - Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych;
 • B.9 - Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych;
 • B.18 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich;
 • E.8 - Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych;
 • M.12 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 • M.17 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń;
 • M.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 • M.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Egzaminy te przeprowadzane są między innymi dla ZS nr 1 w Ełku, ZSM-E w Ełku jak również dla innych szkół i placówek z naszego regionu (Gołdap, Augustów).

W Centrum Kształcenia Zawodowego organizowane są kursy spawalnicze zarówno dla uczniów i słuchaczy jak również dla firm zewnętrznych, które to realizują projekty przy naszej współpracy.